ESTOFOLK

(endise nimega Eesti Europeade Komitee)
mittetulundusühing registri numbriga 80246554
ja juriidilise aadressiga  12614 Tallinn, Vilde tee 142-80

MTÜ Estofolk arveldusarve on:
SWEDBANK  EE34 2200 2210 3374 3799,
Estofolk

Tegevus algas 1993.aastal eestlaste jaoks esimese Europeadega Horsenses
1994.aastal moodustati Europeadele Eesti esimene ühendatud delegatsioon
1993 - 2006 käis logistika ja finantsmajandamine seltsingu vormis vahelduvalt läbi
Rahvatantsuseltsi "Kandali" ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi

2006.a. 29.oktoobril moodustati Eesti Europeade Komitee ja asutajaliikmed olid:
Irina Pärila, Kalev Järvela, Kadri Valner, Anneli Aasmäe,
Helgi Taelma, Jüri Lepp, Valdo Rebane, Peeter Sepp,
Evi Stukert, Sille Kuiv, Liidia Konsa

26.novembri 2022 muudeti põhikirja ja nimetust, mis on nüüd mtü Estofolk
liikmed:
Irina Pärila, Anneli Aasmäe Pender,
Helgi Taelma, Valdo Rebane, Peeter Sepp,
Evi Stukert, Sille Kuiv, Liidia Konsa,
Piret Kunts, Anne Keerd, Vaike Rajaste, Eva Seera

Juhatus (novembrini 2027) : Irina Pärila, Peeter Sepp ja Valdo Rebane
Juhatuse liikmed on võrdsed. Eraldi esimeest ei valitud.

Mittetulundusühing 
ESTOFOLK 
P Õ H I K I R I

Mittetulundusühing Estofolk (edaspidi : selts) põhikiri on kinnitatud 26.novembril 2022.a. kooskõlas kehtiva Mittetulundusühingute seadusega. 

I Seltsi nimi, asukoht ja eesmärk

1. Nimi:  MTÜ Estofolk
2. Asukoht:  Tallinnas.
3. Eesmärk: Eesti rahvakultuuriharrastajate rahvusvaheliste kultuurikontaktide arendamine. 
4. Selts on asutatud tähtajatult

II Liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

1. Liikmeks võib olla igaüks, kes tegutseb seltsi eesmärgi kohaselt.
2. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus lähtudes Mittetulundusühingute seadusest. 

III Liikmete õigused ja kohustused

1. Seltsi liikmetel on kõik seadusest tulevad õigused.
2. Seltsi liige on kohustatud:
a. täitma talle üldkoosoleku või juhatuse poolt antud ja liikme enda poolt vastuvõetud ülesandeid.
b. osalema seltsi üldkoosolekutel.

IV Üldkoosolek

1. Seltsi üldkoosolek toimub vähemalt 1 kord aastas ja selle kutsub kokku juhatus: 
a. üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvate tegevuste läbiviimiseks;
b. muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad;
2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on volitusega esindatud enamus seltsi liikmetest.
3. Üldkoosoleku otsused langetatakse poolthäälteenamusega.


V Juhatus

1. Juhatusse valitakse üks kuni kolm liiget viieks aastaks.
2. Juhatuse liikmed võivad esindada seltsi kõigis õigustoimingutes. 
3. Juhatuse otsused langetatakse poolthäälteenamusega.

VI Seltsi haldamine

1. Seltsi raamatupidamine tellitakse raamatupidamisfirmalt.

VII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras
2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud
3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või sihtasutuse valdusesse. 

Käesolev põhikiri on vastu võetud seltsi üldkoosolekul
Elvas, 26.novembril 2022.a.

********************